TenneT presenteert ‘Hub en Spoke’ concept voor grootschalige ontwikkeling windenergie op Noordzee

TenneT heeft een visie ontwikkeld voor het realiseren van een omvangrijk Europese elektriciteitssysteem op de Noordzee, gebaseerd op het ‘Hub and Spoke’ principe.
Met deze visie wil TenneT de Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie haalbaar én betaalbaar maken. Centraal in TenneT’s visie ligt de aanleg van een eiland midden in de Noordzee; waarop vele windparken kunnen aansluiten; van waaruit distributie en transport van de opgewekte windstroom via gelijkstroomverbindingen plaats kan vinden naar de landen Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken; waarbij de transportkabels ook functioneren als koppelingen tussen de energiemarkten van genoemde landen: de Wind Connectors, die dus naast afvoer van de windstroom ook internationale stroomhandel mogelijk maken; op een locatie met relatief veel en stabiele windsterkte.

TenneT is uit gegaan van een eiland met een oppervlakte heeft van circa 6 km2. Deze grootte biedt ruimte voor het aansluiten van tientallen gigawatts aan offshore windvermogen. Het eiland is uit te breiden met één of twee modules van elk 6 km2.

Omdat de realisering van de Europese doelstellingen voor reductie van de uitstoot van CO2 voor een aanzienlijk deel van duurzame elektriciteitsproductie moet komen, zijn zonne-energie en windenergie op grote schaal noodzakelijk. Bovendien zijn wind en zon complementair; meer zon van de lente tot en met de herfst en een grotere hoeveelheid wind in de koudere maanden.
De Europese politieke verklaring van 6 juni 2016 on energy cooperation beween the North Sea Countries is een belangrijke stap in die richting. De visie van TenneT legt een basis, een uitgangspunt voor een gezamenlijke Europese aanpak tot 2050 en richt zich specifiek op de ontwikkeling van de Noordzee als bron én als distributiecentrum voor de Europese energietransitie. De geschikte locatie voor het eiland moet voldoen aan een aantal eisen: veel wind, centrale ligging en relatief ondiep water. De Doggersbank lijkt aan alle voorwaarden te voldoen als locatie voor het eiland.

De gebieden dicht bij de kust, die als eerste benut moeten worden voor windparken op zee, zijn het meest aantrekkelijk, maar geven op termijn te weinig mogelijkheden om de benodigde volumes wind op zee te kunnen ontwikkelen. Daarom moet naar mogelijkheden ver op zee gekeken worden. Nadeel daarvan is dat de kosten daarvan duidelijk hoger zijn. De bouw- en onderhoudskosten van die windparken zijn hoger en deze moeten via vele relatief kostbare, individuele gelijkstroomverbindingen (DC, direct current) op de netten op land worden aangesloten. Wisselstroomtechniek (AC, alternating current) is voor het aansluiten van windparken ver op zee niet toepasbaar wegens onacceptabel hoog verlies van stroom tijdens transport naar het net op land. Door op termijn een eiland te bouwen met daar omheen (op relatief korte afstand) windparken krijgt wind ver op zee (kosten)technisch de voordelen van wind aan de kust.

In de ontwikkeling van de Doggersbank als locatie voor offshore wind en een kunstmatig eiland moet door de samenwerkende partijen rekening worden gehouden met de zeeflora en –fauna. TenneT is hierover al in nauw contact met een aantal natuur- en milieuorganisaties. Een eerste ‘quick-scan’ van de impact op flora en fauna op de Doggersbank laat zowel kansen als mogelijke risico’s zien voor dieren en biodiversiteit.

De eerstvolgende, logische stappen voor Nederland zijn:
◾Al in ontwikkeling: de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). Allen in bedrijf in 2023.
◾De ontwikkeling van de offshore gebieden IJmuiden Ver (5-6 GW) én eventueel de overige al aangewezen windgebieden. Mogelijk gereed rond 2024.
◾Onderzocht kan worden of een internationale samenwerking tussen IJmuiden Ver met een Brits windgebied, bijvoorbeeld East Anglia, mogelijk is. Wellicht al ook in combinatie met een interconnector naar Groot-Brittannië en een eiland. Vanaf 2025 – 2030.
◾Het modulaire eiland; wellicht op de Doggersbank. 2030 – 2050.

TenneT zal gesprekken met de EU en de lidstaten aangaan om te onderzoeken of de benodigde Europese samenwerking van de grond kan komen. Daarbij spelen wetgeving, regulering, doelstellingen en financiering een belangrijke rol.

http://www.tennet.eu/nl/nl/nieuws/article/tennet-presenteert-hub-en-spoke-concept-voor-grootschalige-ontwikkeling-van-windenergie-op-de-noor.html